Scroll to top

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Success Deals Limited  z siedzibą przy  Sliema przy Graham St. 5, Malta. Podanie danych jest dobrowolne.

Jak przetwarzamy informacje

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej wiadomości przesłanej i zainicjowanej przez Państwa.

W szczególności chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
  • marketingowym Administratora

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

System informatyczny, w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Prawo osób, których dotyczą dane

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.